Regulamin Sklepu Internetowego
https://squadsklep.pl

Postanowienia ogólne:

§ 1

Niniejszy regulamin ma na celu wskazanie ogólnych zasad korzystania ze Sklepu Internetowego, znajdującego się w ogólnodostępnej sieci internet pod adresem WWW https://squadsklep.pl a w szczególności określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego,
 2. warunki świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego,
 3. warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego,
 5. politykę prywatności Sklepu Internetowego, w tym politykę ochrony danych osobowych Klientów,
 6. zasady wykorzystywania plików cookies przez Serwis,
 7. zasady zamawiania i wysyłania za pośrednictwem sklepu internetowego informacji handlowej w postaci elektronicznej,
 8. informacje, których obowiązek podania statuuje art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 9. inne informacje wymagane przepisami prawa.

§ 2

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszy Serwis (Usługodawcą/Sprzedawcą) jest Anna Fiut, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „FAMITO Anna Fiut” pod adresem ul. płk. K. Iranka-Osmeckiego 5/15, 35-506 Rzeszów powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7941687547, numer REGON: 123152163.
 2. Przedmiotem działalności przedsiębiorcy wskazanego w ustępie poprzedzającym jest sprzedaż wysyłkowa odzieży.
 3. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanym w § 5 ust. 15, bądź za pośrednictwem połączenia telefonicznego pod numerem telefonu: 724-016-525. Koszt połączenia telefonicznego równy jest opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 3

 1. Serwis umożliwia:
  1. pozyskiwanie informacji o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,
  2. składanie ofert zakupu przez korzystające z niego osoby, które:
   • dokonały rejestracji w serwisie internetowym, lub
   • podały swoje dane bezpośrednio w procesie zamówienia, korzystając z opcji “instant checkout”
 2. Dokonanie przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego rejestracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, bądź podanie swoich danych za pośrednictwem opcji “instant checkout” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem rejestracji lub skorzystaniem z opcji “instant checkout”.

§ 4

Wszelkie katalogi, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

§ 5

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument, który stanowi jednocześnie regulamin w myśl art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.),
 2. Podmiocie odpowiedzialnym, Usługodawcy, Sprzedawcy, Firmie – należy przez to rozumieć podmiot określony w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
 3. Serwisie, Sklepie, Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się w ogólnodostępnej sieci internetowej pod adresem https://squadsklep.pl
 4. Dostawcy, Przewoźniku – należy przez to rozumieć operatora pocztowego wskazanego w § 18 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
 5. Kliencie, Kupującym, Zamawiającym, Usługobiorcy, Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych korzystającą z Serwisu,
 6. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z przedmiotem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub zawodowej,
 7. Towarze, Produkcie – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną w Sklepie Internetowym, będącą jednocześnie przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej z Klientem,
 8. Produkcie Prefabrykowanym – należy przez to rozumieć gotowy produkt przeznaczony do bezpośredniej sprzedaży,
 9. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży,
 10. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na podstawie Ogólnych Warunków Umów stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu,
 11. Newsletterze – należy przez to rozumieć informację handlową, o której mowa w art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.),
 12. Plikach cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania z Serwisu,
 13. Adresie elektronicznym – rozumie się przez to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 14. Adresie e-mail Sprzedawcy – rozumie się przez to adres poczty elektronicznej kontakt@squadsklep.pl należący do podmiotu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
 15. Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
 16. Urządzeniu końcowym – należy przez to rozumieć telekomunikacyjne urządzenie końcowe, o którym mowa w art. 2 pkt 43 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.).

§ 6

Niniejszy Serwis podlega przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Na żądanie Klienta Usługodawca nieodpłatnie udostępni mu niniejszy Regulamin, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

§ 8

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego świadczona jest sprzedaż wysyłkowa odzieży.
 2. Produkty, o których mowa w ust. 1, sprzedawane są w wersji prefabrykowanej.
 3. Warunki sprzedaży Produktów Prefabrykowanych, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umowy ich sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego, określają Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Wysyłkowej Odzieży, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania ze Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie zobowiązuje Użytkownika do dokonywania zakupów w Sklepie.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystania ze Sklepu Internetowego) trwa przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego i rozwiązuje się poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1, bądź poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres podany w § 5 pkt 15. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje rozwiązania umowy, o której mowa w § 11 i następnych Regulaminu.
 6. Usługobiorcy mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego (funkcjonowania Sklepu Internetowego); reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w § 2 ust. 1) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w § 5 pkt 15).
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
  • oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
  • uzasadnienie;
 8. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w ust. 6 były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 9. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia.

§ 9

 1. Świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową zainstalowaną w Urządzeniu końcowym Klienta.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego zawierają się w podstawowych wymaganiach technicznych dla korzystania z przeglądarek WWW. Ponadto do pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędnym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania przeglądarki internetowej Klienta, w szczególności za szkody wynikłe z nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki.
 5. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z Serwisu.
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego, w tym przez filtry antyspamowe.

§ 10

Zakazuje się dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wulgaryzmów, treści rasistowskich, poniżających, ośmieszających oraz innych treści naruszających dobra osobiste innych osób. Powyższy zapis dotyczy również treści zamawianych przez Klienta Produktów poligraficznych.

Ogólne Warunki Umowy
Sprzedaży Wysyłkowej Odzieży

§ 11

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Sprzedawcę na Kupującego własności rzeczy ruchomej (Towaru), którą jest odzież za cenę wskazaną na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy wskazanej w § 1 niniejszej umowy i wydać mu tę rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz tą odebrać w czasie i miejscu jej wydania przez Sprzedawcę (Dostawcę) oraz zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości wskazanej w Zamówieniu.

§ 12

 1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
 3. Niniejsza umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

§ 13

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu po uprzednim dodaniu produktów do listy zamówienia za pomocą przycisku “dodaj do koszyka”.
 2. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym jest następująca:
  • Klient wyszukuje interesujący go produkt znajdujący się w katalogu Sklepu Internetowego, a następnie na stronie produktu wpisuje odpowiednią ilość produktów, po czym klika przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • Po dodaniu produktów do koszyka, Klient przechodzi na kartę zamówienia „Podsumowanie”, w której podsumowane są wszystkie znajdujące się w koszyku Produkty i ich ilości, wraz z wyszczególnieniem cen i łączną kwotą zamówienia. Każdy z produktów można usunąć z koszyka za pomocą przycisku „X”. Klient w każdej chwili może powrócić na stronę główną Sklepu internetowego za pomocą przycisku „Kontynuuj zakupy”;
  • Po ostatecznym ustaleniu karty zamówienia, Klient za pomocą formularza znajdującego się na dole karty zamówienia wybiera sposób dostawy i dokonuje obliczenia jej kosztów. Następnie klika w przycisk „Dalej” i przechodzi do karty „Logowanie”;
  • Na karcie „Logowanie” Klient rejestruje się w Serwisie, podając adres poczty elektronicznej lub loguje się do posiadanego w Serwisie konta, bądź też korzysta z formularza „Instant Checkout”, w którym wpisuje on swoje dane, takie jak adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Może on również zaznaczyć opcje „zapisz się do newslettera”. Po zalogowaniu się, bądź po uzupełnieniu powyższego, Klient przechodzi za pomocą przycisku „Dalej” do karty „Adres”;
  • Na karcie „Adres” Klient wybiera, czy Towar ma być dostarczony pod adres powiązany z kontem zarejestrowanym w Serwisie, czy też na inny, podany za pomocą przycisku „dodaj nowy adres”. Klient może też, za pomocą formularza znajdującego się na dole karty wpisać komentarz dla realizującego zamówienie. Po wypełnieniu powyższego, Klient przechodzi do karty „Wysyłka” za pomocą przycisku „Dalej”.
  • Na karcie „Wysyłka” Klient wybiera spośród możliwych opcji dostawy, zawierających ceny i czas dostawy wskazany przez przewoźnika. Po dokonaniu powyższego wyboru, Klient, za pomocą odpowiedniego przycisku oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Następnie Klient przechodzi za pomocą przycisku „Dalej” do karty „Płatność”;
  • Na karcie „Płatność”, wyświetlone zostają wszystkie produkty wybrane przez Klienta, wraz z poszczególnymi cenami oraz łączną ceną zamówienia powiększoną o koszty przesyłki i koszty zabezpieczenia przesyłki. Klient wybiera formę płatności oraz składa Zamówienie skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuje i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo.
  • Złożenie Zamówienia w powyższy sposób generuje automatyczną odpowiedź Serwisu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia wraz z instrukcją dalszego postępowania. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty.
 3. W przypadku złożenia zamówienia dotyczącego Produktów Prefabrykowanych za moment związania Kupującego ofertą uważa się chwilę niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o akceptacji oferty, które zobowiązuje Klienta do uiszczenia kwoty zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty kwoty zamówienia.

§ 14

 1. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
 2. Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni robocze począwszy od dnia zaksięgowania wpłaty kwoty zamówienia na rachunek bankowy wskazany w § 17 ust. 4 pkt a, bądź od dnia dokonania płatności za pośrednictwem serwisu, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt b.

§ 15

Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej i minimalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na karcie produktu znajdującej się w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed dodaniem produktu do koszyka.

§ 16

 1. W wyjątkowych przypadkach (w szczególności w razie braku Produktu w magazynie, w razie uszkodzenia Produktu będącego na stanie w magazynie) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może być niemożliwa lub opóźniona. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą poczty elektronicznej o zaistniałym stanie rzeczy oraz o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia lub o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 2. W razie opóźnienia się realizacji Zamówienia, Sprzedawca dokona wedle wyboru Kupującego:
  • wyznaczenia nowego terminu realizacji Zamówienia,
  • unieważnienia Zamówienia w całości,
  • unieważnienia Zamówienia w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w ust. 1 powyżej.
 3. Postanowienia ust. 2 pkt b i c stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamówienie okaże się niemożliwe do realizacji z przyczyn określonych w ust. 1.
 4. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, należy rozumieć przysługujące Sprzedawcy umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w ust. 1, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z powyższych przyczyn po dokonaniu przez Kupującego wpłaty Sprzedawca dokonuje zwrotu całości wpłaconej przez Kupującego kwoty w terminie 3 dni od dnia unieważnienia Zamówienia.

§ 17

 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy oraz kosztów opakowania i zabezpieczenia przesyłki (folia, wypełniacze bąbelkowe, paczka), które są zależne od wybranego sposobu realizacji Zamówienia, wartości Zamówienia, Przewoźnika oraz wagi Produktów.
 3. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy i zabezpieczenia przesyłki, jest podana na karcie “Płatność”, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt g, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
  • przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzonym przez mBank, o numerze: 18 1140 2004 0000 3902 5561 933 z podaniem imienia i nazwiska Kupującego oraz numeru identyfikacyjnego (ID) zamówienia wygenerowanego przez Sklep i nadanego na adres Kupującego bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
  • płatność za pośrednictwem serwisu Tpay, dostępnego pod adresem https://www.tpay.com/;
 5. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w ust. 4 pkt b powyżej, dokonywane są za pośrednictwem serwisu Tpay należącego do podmiotu innego niż Sprzedawca.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż istnieje możliwość dokonania zapłaty za pobraniem z ograniczeniem jednorazowego zakupu do 3 sztuk odzieży.

§ 18

 1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 2. Do wyboru Klienta pozostają dwa sposoby dostawy zamówionych Produktów:
  • poprzez usługę paczkową Poczty Polskiej S.A. „PACZKA24”,
  • poprzez usługę paczkową Poczty Polskiej S.A. „PACZKA48”.
 3. Regulamin usług Poczty Polskiej S.A. wskazanych w ust. 2 powyżej, znajduję się pod adresem internetowym: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2014/05/Regulamin-%C5%9Bwiadczenia-niepowszechnych-us%C5%82ug-paczkowych-.pdf
 4. Sprzedawca oświadcza, iż nie jest możliwym dokonanie wysyłki w sposób inny niż powyższy, w szczególności brak jest możliwości nadania przesyłki „za pobraniem”.
 5. Ceny powyższych usług są zależne od cen określonych w cenniku operatora pocztowego wskazanego w ust. 1.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych postanowień w przypadku zmian występujących po stronie operatora pocztowego wskazanego w ust. 1.

§ 19

Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w § 18 ust. 2 poprzez wybór odpowiedniej pozycji na karcie „Wysyłka”, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt f.

§ 20

 1. Konsument, który zawarł niniejszą umowę dotyczącą sprzedaży Produktów Prefabrykowanych, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2-4 poniżej.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 4. Konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

§ 21

 1. Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 20, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również jest udostępniany Konsumentowi każdorazowo przed złożeniem Zamówienia) lub przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, o którym mowa w § 5 pkt 15 niniejszego Regulaminu.
 2. Skuteczność złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej uzależniona jest od złożenia go w terminie określonym w § 20 ust. 1, począwszy od momentu określonego w § 22 ust. 1 poniżej.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 22

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik.
 2. Jeżeli Konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. § 20 ust. 1.
 3. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.

§ 23

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 24

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy. W przypadku, gdy Konsument nie wybrał najtańszego sposobu dostarczenia rzeczy przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 25

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 26

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi rzeczy pozbawionych wad. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone i wskazane w § 27 – § 29 poniżej.

§ 27

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 28

 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wadliwości sprzedanego Towaru powinien on niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę, wysyłając na adres wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, bądź na adres poczty elektronicznej wskazany w § 5 pkt 15 niniejszego Regulaminu wypełniony protokół reklamacji, którego wzór dostępny jest w Serwisie, pod zakładką „Reklamacje”.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedawca potwierdza fakt zgłoszenia reklamacji, w tym odebrania protokołu reklamacji wysyłając na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego otrzymania.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca dokonuje wymiany wadliwego Produktu na nowy lub, gdy nie jest to możliwe, dokonuje zwrotu uiszczonej przez Konsumenta ceny umownej.
 6. W przypadku dokonania przez Sprzedawcę zwrotu ceny umownej, Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu wadliwych Produktów.
 7. W zakresie nieuregulowanym powyżej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego wskazane w § 27 ust. 1.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach przepisów Kodeksu cywilnego wskazanych w § 27 ust. 1.

§ 29

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie wniosku do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozwiązania sporów, w szczególności z Systemu Internetowego Rozstrzygania Sporów prowadzonego przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Zbieranie, ochrona i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

§ 30

 1. Firma prowadzi politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodną z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz art. 16-22 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Firma zapewnia realizacje wszelkich praw przysługujących na mocy powyższych ustaw osobom, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Serwisu.
 3. Przed każdorazowym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 31

 1. Administratorem Danych Osobowych w myśl art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych jest Podmiot wskazany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane Osobowe zbierane są za pośrednictwem Serwisu w celach niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Firmą a Klientem.
 3. Na podstawie i w zakresie określonym w ustępie poprzedzającym Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych dotyczących:
  • nazwiska i imienia Usługobiorcy,
  • adresu zameldowania na pobyt stały,
  • adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3,
  • adresów elektronicznych Usługobiorcy oraz podanych przez niego numerów telefonów,
 4. Przekazywanie przez Użytkownika swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, a każdorazowe przekazanie danych poprzedza wyrażenie zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, za pośrednictwem oświadczenia (odpowiedniego pola wyboru).
 5. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni, bądź zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraził jego przedstawiciel ustawowy.
 6. Firma nie bierze odpowiedzialności za złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

Polityka cookies

§ 32

 1. Serwis przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji (Plików cookies) już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu poprawienia jakości korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej (oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Urządzeniu końcowym) określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji o której mowa w pkt 1 (informacje o zmianie ustawień przeglądarki oraz plikach cookies dostępne są pod adresem internetowym: http://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz http://www.allaboutcookies.org/).
 3. Pliki cookies i sposób ich wykorzystywania nie powodują zmian konfiguracyjnych w w Urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę, bądź odmawia wyrażenia zgody na wykorzystywanie Plików cookies w celu i w sposób określony w pkt 1, poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej (oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Urządzeniu końcowym).
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczących Plików cookies.
 6. Firma nie odpowiada za nieprawidłowe działanie przeglądarki skutkujące wykorzystywaniem Plików cookies wbrew faktycznej woli Użytkownika.

Informacja handlowa

§ 33

 1. Firma przesyła na życzenie Klienta Newsletter za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, wpisaniu swojego adresu poczty elektronicznej, oraz kliknięciu w odpowiedni przycisk zatwierdzający.
 3. Wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne z zamówieniem informacji handlowej w myśl art. 10 ust. 2 ustawy, o której mowa w § 5 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 34

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Serwisu (i utrzymywanie tej informacji przez okres co najmniej 3 dni) oraz wysłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej każdego Użytkownika posiadającego aktywne konto w Serwisie.
 3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Kupujących, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany niniejszego Regulaminu, chyba że wyrazili zgodę na taką zmianę bądź zmiana ta wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bądź jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa i odbywa się w granicach wyznaczonych przez te przepisy.

§ 35

 1. Niniejszy Serwis internetowy stanowi przedmiot prawa autorskiego w myśl art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.). i podlega ochronie przewidzianej w przepisach tej ustawy.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 36

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy – prawo telekomunikacyjne.